بهینه سازی و کنترل نزولات جوی با تلفیق علوم نوین و پیشین

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه به دلیل افزایش روزافزون جمعیت در سراسر دنیا و افزایش نیاز انسانها به آب و کاهش منابع آبهای سطحی استفاده از آبهای زیرزمینی نیز افزایش یافته و اکثر کشورهای جهان با مشکل کم آبی مواجه شده اند  که همین امر باعث کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شده است. ایران نیز به دلیل دارا بودن اقلیم خشک و نیمه خشک با این مشکل مواجه است. بنابراین بایستی تلاش شود که علاوه بر حفظ منابع موجود از تمامی نزولات جوی حداکثر استفاده را نمود و از آسیب های احتمالی به دلیل وجود رواناب در شهرها جلوگیری کرد. ما در این مقاله تلاش میکنیم با کمک تجربیات پیشین و با استفاده از علوم نوین مانند علم سنجش از دور(GIS) مناطق مستعد فرسایش در شهر تهران را شناسایی و با عملیاتی چون بانکت بندی و یا کاشت گیاهان مناسب هم از فرسایش خاک جلوگیری کرد هم شرایط نفوذ آب در خاک را افزایش داده تا سفره های آب زیرزمینی تغذیه شوند.همچنین با استفاده از این سیستم میتوان  مناطقی که رواناب های زیادی ایجاد میکنند را بررسی و این روانابها را در مخازنی ذخیره و مورد استفاده ی مجدد قرار داد.

کلیدواژه‌ها