دوره دوم - شماره اول نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا منتشر شد

دوره دوم - شماره اول  نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا منتشر شد

برای دانلود "دوره دوم - شماره اول" نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا بر روی اینجا کلیک فرمایید.

این شماره نشریه حفاظت آب خاک و هوا شامل 6 مقاله با عنوان های زیر منتظر شد:

- بررسی نقش استانداردهای بین­المللی ایزو در کاهش تغییرات آب­و­هوایی

- شبیه سازی سیستم های تصفیه آب خاکستری برای تولید آب با کیفیت غیرخوراکی

- طراحی سیستم تولید هیدروژن با کمک کلکتور خورشیدی تراف سهموی و مخزن ذخیره‌سازی انرژی حرارتی

- بررسی تطبیقی شاخص SSI و RAIدر غرب حوزه آبخیز ارومیه در سال 1398با استفاده از GIS

- بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی فرونشست زمین و اثرات آن در اکوسیستم با استفاده از نرم-افزار ArcGIS (مطالعه موردی: شهر تهران)

- مروری بر سیستم‌های هیبریدی انرژی‌های تجدیدپذیر (آبی، بادی و خورشیدی) و مطالعات نوین این حوزه با تمرکز بر تولید برق در نواحی مختلف دنیا

همچنین دومین شماره نشریه آبنوس (خبر نامه انجمن اکوهیدرولوژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران) نیز ضمیمه این شماره گردیده است.