شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 1-57
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 6
تعداد نویسندگان 12
------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 8
تعداد مقالات رد شده 2
درصد عدم پذیرش 25%
تعداد مقالات پذیرفته شده 6
درصد پذیرش 75%
زمان پذیرش (روز) 30
شماره جاری: دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-57