اندازه‌گیری گازهای گلخانه‌ای براساس استاندارد بین المللی ISO

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجو، مهندسی طبیعت، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

تغییر اقلیم به عنوان یکی از بزرگترین چالش های فراروی ملت ها، دولت ها، کسب و کار و شهروندان در دهه های آینده خواهد بود. این تغییر، بر سامانه های انسانی و طبیعی تاثیر می­گذارد و می­تواند به تغییرات قابل توجهی در استفاده از منابع، تولید و فعالیت های اقتصادی منجر شود.
در واکنش به این موضوع، اقدامات بین­المللی، منطقه­ای، ملی و محلی شروع شده است که در راستای محدودسازی میزان گازهای گلخانه­ای در اتمسفر زمین می­باشند.
انتشارگازهای گلخانه­ای به ویژه دی­اکسید کربن ناشی از سوختن سوخت­های فسیلی برای تولید انرژی، باعث تغییرات آب وهوایی می­شود.
لذا اندازه­گیری میزان و انتشار گازهای­گلخانه‌ای (GHG) از اولویت‌های جلوگیری از این تغییرات می­باشد. استاندارد بین­المللی ایزو (ISO) روش­های استاندارد را برای اندازه‌گیری گازهای­گلخانه‌ای مطرح می­نماید و با استفاده از این روش­ها، یکسان­سازی مقدارهای اندازه­گیری، جمع­آوری داده­ها، منابع و چاهک­ها صورت گرفته و در نهایت دسترسی به نتایج قابل اعتماد علمی صورت می‌گیرد، که این نتایج قابل ارائه و مقایسه در سطح بین­المللی می­باشد.

کلیدواژه‌ها