اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر یونس نوراللهی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

noorollahiut.ac.ir

دکتر سید جواد ساداتی نژاد

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

jsadatinejadut.ac.ir

دکتر حسین یوسفی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

hosseinyousefiut.ac.ir

دکتر علیبخش کسائیان

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

akasaut.ac.ir

دکتر فاطمه راضی آستارایی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

razias_mut.ac.ir

دکتر افشین هنربخش

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

afshin.honarbakhshgmail.com

دکتر سیده آمنه سجادی

هواشناسی ، اکوهیدرولوژی دکتری تخصصی هواشناسی ،دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
/کارشناسی‌ارشد اکوهیدرولوژی ، گروه انرژی‌های نو و محیط‌زیست، دانشکده علوم وفنون نوین ،دانشگاه تهران،تهران ،ایران.

amenehsajjadiut.ac.ir
09123064635

دکتر محمد میرزاوند

دکترای مهندسی آبخیزداری (تخصص ایزوتوپ هیدرولوژی- هیدروژئوشیمی)

mmirzavand23yahoo.com

محمد امین وزیری راد

دانشجوی دکتری رشته مهندسی سیستم‌های انرژی – فناوری انرژی، گروه مهندسی انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

aminvaziriradut.ac.ir
09128395806

سیده مهسا موسوی

دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

mahsa.moosavi.reiut.ac.ir

شقایق دانه کار

اکوهیدرولوژی دانش آموخته کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران

sh_danehkarut.ac.ir

اقبال نوروزی

دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

eghbalnoroziut.ac.ir

مهناز ابوالقاسمی احمد آبادی

دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

mabolghasemiut.ac.ir

مشاور

دکتر یونس نوراللهی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

noorollahiut.ac.ir

مشاور علمی

دکتر سید جواد ساداتی نژاد ، دکتر حسین یوسفی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

hosseinyousefiut.ac.ir

مدیر مسئول

سیده آمنه سجادی

هواشناسی ، اکوهیدرولوژی دکتری تخصصی هواشناسی ،دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
/کارشناسی‌ارشد اکوهیدرولوژی ، گروه انرژی‌های نو و محیط‌زیست، دانشکده علوم وفنون نوین ،دانشگاه تهران،تهران ،ایران.

amenehsajjadiut.ac.ir
09123064635

سردبیر

سیده آمنه سجادی ، محمد امین وزیری راد

گروه انرژی‌های نو و محیط زیست - دانشکده علوم و فنون نوین – دانشگاه تهران

ut.esajgmail.com

مدیر داخلی

فهیمه سلیمی کوچی

دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

fahim.salimiut.ac.ir

مدیر اجرایی

لیلا قره داغی

دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

leila.gharadaghiut.ac.ir

مدیر فنی

سیدامیرعلی سجادیان

دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

amirali.sajadianut.ac.ir

جانشین مدیرمسئول

نغمه اقتصادی

دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

naqme.eqtesadiut.ac.ir

جانشین سردبیر

پریسا صراطی

دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

parisaseratiut.ac.ir

صفحه آرا

محمد امین وزیری راد

دانشجوی دکتری رشته مهندسی سیستم‌های انرژی – فناوری انرژی، گروه مهندسی انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

aminvaziriradut.ac.ir