اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید جواد ساداتی نژاد

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

jsadatinejadut.ac.ir

دکتر محمد حسین جهانگیر

دانشکده علوم و فنون نون دانشگاه تهران

mh.jahangirut.ac.ir

دکتر محمد میرزاوند

دکترای مهندسی آبخیزداری (تخصص ایزوتوپ هیدرولوژی- هیدروژئوشیمی)

mmirzavand23yahoo.com

دکتر حسین یوسفی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

hosseinyousefiut.ac.ir

دکتر علیبخش کسائیان

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

akasaut.ac.ir

دکتر فاطمه راضی آستارایی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

razias_mut.ac.ir

دکتر افشین هنربخش

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

afshin.honarbakhshgmail.com

محمد امین وزیری راد

دانشجوی دکتری رشته مهندسی سیستم‌های انرژی – فناوری انرژی، گروه مهندسی انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

aminvaziriradut.ac.ir

سیده مهسا موسوی

اکوهیدرولوژی دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

mahsa.moosavi.reiut.ac.ir

مشاور علمی

دکتر محمد میرزاوند

استادیار گروه علوم و فناوری‌های محیطی دانشگاه تهران

mmirzavandut.ac.ir

مدیر اجرایی

فراز علی‌جانی

اکوهیدرولوژی دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

farazalijaniut.ac.ir

دبیر تخصصی

حسین ضیائی

دانشکده علوم و فنون نوین

hossein.ziaeeut.ac.ir