تماس با ما

راههای ارتباطی :

سایت نشریه   https://wsapsj.ut.ac.ir

پست الکترونیکی  UT.ESAJ@gmail.com

پست الکترونیکی  مدیرمسئول و سردبیر   amenehsajjadi@ut.ac.ir

پست الکترونیکی  سردبیر   aminvazirirad@ut.ac.ir


CAPTCHA Image