خبرنامه آبنوس (ضمیمه نشریه حفاظت آب، خاک و هوا) در یک نگاه

خبرنامه آبنوس (ضمیمه نشریه حفاظت آب، خاک و هوا) در یک نگاه

این خبرنامه به وسیله انجمن اکوهیدرولوژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در هر فصل بعنوان ضمیمه نشریه حفاظت آب، خاک و هوا منتشر می گردد. لطفا برای دانلود هر یک از شماره های منتظر شده بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید:

 

شماره اول - زمستان 1399

 

شماره دوم - بهار 1400

 

شماره سوم - تابستان 1400