دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1400، صفحه 70-131 
2. شبیه سازی سیستم های تصفیه پساب کشتارگاه

صفحه 79-93

سینا لبافی؛ فاطمه راضی آستارایی؛ معین خالویی


3. استفاده از گلسنگ در ارزیابی بیولوژیکی کیفیت هوا

صفحه 94-104

محمد صادق رهبانی؛ زینب سادات امامی العریضی؛ اسماء دلاوری دوسر


شماره‌های پیشین نشریه

تابستان 1400، صفحه 70-131 بهار 1400، صفحه 1-69