دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تیر 1400، صفحه 70-131 
شبیه سازی سیستم های تصفیه پساب کشتارگاه

صفحه 79-93

سینا لبافی؛ فاطمه راضی آستارایی؛ معین خالویی


استفاده از گلسنگ در ارزیابی بیولوژیکی کیفیت هوا

صفحه 94-104

محمد صادق رهبانی؛ زینب سادات امامی العریضی؛ اسماء دلاوری دوسر


شماره‌های پیشین نشریه

تیر 1400، صفحه 70-131 اردیبهشت 1400، صفحه 1-69