شبیه سازی سیستم های تصفیه پساب کشتارگاه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، مهندسی سیستم های انرژی- فناوری انرژی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار، مهندسی سیستم های انرژی- فناوری انرژی، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

کمبود اب و خشکسالی از یک سو و حفاظت از محیط زیست و عدم انتشار فاضلاب در محیط از سویی دیگر سبب اهمیت تصفیه فاضلاب شده است. در این بین فاضلاب ناشی از کشتارگاه ها به دلیل حجم بالای آلاینده یک چالش برای کارایی سیستم های متداول تصفیه فاضلاب محسوب میشوند. در این مقاله با شبیه سازی 5 سیستم متداول تصفیه پساب کشتارگاه شامل راکتور بی هوازی لجن فعال (UASB)، راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)، راکتور بی هوازی لجن فعال برگشتی پیوسته (CAS UASB)، راکتور بیوفیلم غیرهوازی ناپیوسته (ASBBR) و راکتور غشایی (MBR) در نرم افزار GPS-x تحت شرایط کارکرد یکسان، کیفیت آب خروجی با استانداردهای محیط زیست سنجیده شد. طبق نتایج سیستم MBR به دلیل استفاده از فرایندهای هوازی و بی هوازی همراه با فیلتراسیون غشایی بالاترین کارایی حذف الاینده های اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)، اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD)، حذف نیتروژن و مواد جامد معلق (TSS) را به ترتیب برابر با 99.67، 99.97، 99.11 و 99.99 درصد داشت.

کلیدواژه‌ها