شبیه سازی سیستم های تصفیه آب خاکستری برای تولید آب با کیفیت غیرخوراکی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، مهندسی سیستم های انرژی- فناوری انرژی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار، مهندسی سیستم های انرژی- فناوری انرژی، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

با لحاظ اهمیت کم ابی در ایران و لزوم تامین آب از تصفیه فاضلاب و آب خاکستری، در این مقاله با شبیه سازی و بررسی بازده حذف آلاینده ها در سیستم های متداول تصفیه آب خاکستری شامل راکتور بی هوازی لجن فعال (UASB)، UASB همراه با لجن فعال برگشتی، UASB همراه با راکتور هم زن پیوسته غیرهوازی (CSTR) و راکتور غشایی (MBR) همراه با راکتور CSTR در نرم افزار GPS-x شبیه سازی شده و راندمان حذف آلاینده های آب خروجی بررسی شد. طبق نتایج راکتور غشایی همراه با راکتور CSTR بالاترین راندمان حذف آلاینده های اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)، اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD)، حذف نیتروژن و مواد جامد معلق (TSS) را به ترتیب برابر با 94.11، 99.29، 70.56 و 99.17 درصد داشت که در مقایسه با دیگر سیستم های تصفیه به دلیل استفاده همزمان از سیستم های فیلتراسیون و واکنش های بیولوژیکی در کنار تصفیه بی هوازی بالاتر بود و تنها این سیستم، کیفیت آب خروجی طبق استاندارد محیط زیست برای استفاده دوباره از اب فاضلاب برای مصارف غیر خوراکی را تامین کرد. 

کلیدواژه‌ها