تاثیر تغییرات آب و هوایی فصلی بر رشد و فراوانی آفت مگس زیتون

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت, ایران

چکیده

زیتون یکی از محصولات استراتژیکی محسوب می­شود. حفظ جایگاه چنین محصولاتی برای مناطقی که از این موهبت بهره منده هستند، اهمیت زیادی دارد. مگس زیتون مهمترین آفات این درخت می باشد که بررسی همه جانبه اثرات و تبعات منفی این معضل می­تواند کمک زیادی به حفظ این محصول استراتژیک داشته باشد. یافته های تحقیق نشان داد که تغییرات آب و هوایی بر فراوانی مگس زیتون تأثیرگذار است که بیشترین میزان فراوانی به دنبال تعدیلات دمایی در فصل تابستان رخ می­دهد، با توجه به تاثیرات بسیار آن بر زندگی اجتماعی و اقتصادی کشاورزان و معضلات کشاورزان در مبارزه با این آفت گیاهی، پیشنهاد می­شود دوره های آموزشی و ترویجی توسط کارشناسان خبره جهاد کشاورزی برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها