بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی فرونشست زمین و اثرات آن در اکوسیستم با استفاده از نرم-افزار ArcGIS (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته اکو هیدرولوژی، دانشگاه تهران

2 دکتری تخصصی هواشناسی ،دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. /کارشناسی‌ارشد اکوهیدرولوژی ، گروه انرژی‌های

چکیده

پدیده فرو نشست یکی از مخاطرات زیست محیطی است که تاثیرات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. عوامل متعدد انسانی از قبیل برداشت مایعات( آب، گاز و نفت) ، فشردگی به علت زهکشی، برداشت مواد معدنی، فشردگی به علت تحمیل بارهای سنگین از قبیل سد و ساختمان­ها،عوامل محیطی نظیر تغییر شکل­های تکتونیکی و آتشفشاتی،عوامل ژئومورفولوژی خاک، به هم خوردن ایزوستازی و سایر عوامل سبب بروز این ناهنجاری زیست محیطی می­شود. بعلت بروز خساات سنگین اقتصادی، محیطی و انسانی  باید برنامه و راهکارهایی به جهت کنترل و مدیریت این بحران به کاربرد. با توجه به موقعیت شهر تهران و مهاجرت گسترده به این شهر در طی 10 ساله گذشته نیازهای زیستی سبب تغییر کاربری اراضی برای تامین آب و غذا و مسکن شهروندان گردیده است. این مسئله باعث برداشت بی رویه آب و خالی شدن سفره های زیر زمینی گردیده است با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود گسل­ها در تحقیق پیش رو با کمک نرم افزار ArcGIS موقعیت گسل­ها، چاه­های پیزومتری و کاربری اراضی مناطق آسیب­پذیر مشخص گردیده است. این مخاطره زیست محیطی سبب تغییر در اکوسیستم­های شهری شده و باعث برهم خوردن تعادل محیط می­گردد.

کلیدواژه‌ها