اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر یونس نوراللهی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

noorollahiut.ac.ir

دکتر سید جواد ساداتی نژاد

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

jsadatinejadut.ac.ir

دکتر حسین یوسفی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

hosseinyousefiut.ac.ir

دکتر علیبخش کسائیان

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

akasaut.ac.ir

دکتر فاطمه راضی آستارایی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

razias_mut.ac.ir

دکتر افشین هنربخش

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

afshin.honarbakhshgmail.com

دکتر سیده آمنه سجادی

هواشناسی ، اکوهیدرولوژی دکتری تخصصی هواشناسی ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، رشت، ایران.
/کارشناسی‌ارشد اکوهیدرولوژی ، دانشکده علوم و فنون نوین ،گروه انرژی‌های نو و محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ، ایران.

amenehsajjadiut.ac.ir
09123064635

دکتر محمد میرزاوند

دکترای مهندسی آبخیزداری (تخصص ایزوتوپ هیدرولوژی- هیدروژئوشیمی)

mmirzavand23yahoo.com

محمد امین وزیری راد

دانشجوی دکتری رشته مهندسی سیستم‌های انرژی – فناوری انرژی، گروه مهندسی انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

aminvaziriradut.ac.ir

سیده مهسا موسوی

اکوهیدرولوژی دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

mahsa.moosavi.reiut.ac.ir

شقایق دانه کار

اکوهیدرولوژی دانش آموخته کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران

sh_danehkarut.ac.ir

مشاور

دکتر یونس نوراللهی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

noorollahiut.ac.ir

مشاور علمی

دکتر سید جواد ساداتی نژاد ، دکتر حسین یوسفی

دانشیار گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

hosseinyousefiut.ac.ir

موسس

دکترسیده آمنه سجادی

هواشناسی ، اکوهیدرولوژی دکتری تخصصی هواشناسی ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، رشت، ایران.
/کارشناسی‌ارشد اکوهیدرولوژی ، دانشکده علوم و فنون نوین ،گروه انرژی‌های نو و محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ، ایران.

amenehsajjadiut.ac.ir
09123064635

مدیر مسئول

سیدامیرعلی سجادیان

اکوهیدرولوژی دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

amirali.sajjadianut.ac.ir

سردبیر

نغمه اقتصادی

اکوهیدرولوژی دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

naqme.eqtesadiut.ac.ir

تیم اجرایی

فهیمه سلیمی کوچی

اکوهیدرولوژی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

fahim.salimiut.ac.ir

صفحه آرا

سپیده عارفی کیا

اکوهیدرولوژی دانشجوی کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی ، گروه مهندسی انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم وفنون نوین دانشگاه تهران

sepideh.arefikiaut.ac.ir

تیم اجرایی

سارا سلا مت

دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته نانوبیوتکنولوژی ، دانشگاه تهران

salamat.sara94gmail.com

لیلا قره داغی

اکوهیدرولوژی کارشناسی ‌ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

leila.gharadaghiut.ac.ir

آرین زرفشانی

اکوهیدرولوژی کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران

a.zarfeshaniut.ac.ir